Όροι Σύμβασης

Επωνυμία: Καλλιόπη Παναγιωτίδου

Εδρα: Ερμού 48, Θεσσαλονίκη Τ.Κ 54623

ΑΦΜ: 111842875

Τηλ. Επικ: 2310272612 Κιν: 6981720987

Email: info@caramellabags.gr

Η ατομική επιχείρηση  με την επωνυμία Καλλιόπη Παναγιωτίδου
και το διακριτικό τίτλο Caramella Bags, καλούμενη εφεξής η επιχείρηση, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού του καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες του.

Προϊόντα – Χαρακτηριστικά

Η επιχείρηση δεσμεύεται να παρέχει ορθά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων στην ιστοσελίδα της με την επιφύλαξη  τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών. Οι φωτογραφίες των προϊόντων ενδέχεται να μην απεικονίζουν επακριβώς το προϊόν που περιγράφεται.

Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

Στην επιχείρηση τα προσωπικά σας δεδομένα είναι απόρρητα και ασφαλή.

H επιχείρηση  δεσμεύεται ότι δεν θα πουλήσει/ενοικιάσει τα προσωπικά σας δεδομένα  σε τρίτους.

Τα προσωπικά σας δεδομένα που καταχωρούνται στη φόρμα παραγγελίας είναι απόρρητα και ασφαλή και χρησιμοποιούνται μόνο για την ορθή ολοκλήρωση της παραγγελία σας και επικοινωνία μαζί σας σχετικά με αυτήν.

Τα προσωπικά δεδομένα σας είναι αποθηκευμένα σε ασφαλείς servers ωστόσο η επιχείρηση δεν ευθύνεται για, τυχόν, παράνομη επέμβαση τρίτου και κλοπή αυτών.

Περιορισμός Ευθύνης

Η επιχείρηση  συμμετέχει στην πώληση του προϊόντος από τον Προμηθευτή στον Αγοραστή, αποκλειστικά και μόνο ως τρίτος διαμεσολαβητής. Η επιχείρηση δεν διατελεί ενεργό ρόλο στην αγοραπωλησία των προϊόντων και συνεπώς δεν ασκεί έλεγχο και δεν εγγυάται την ποιότητα, ασφάλεια και νομιμότητα των προϊόντων που διατίθενται προς πώληση στο Site, ούτε επίσης τον προορισμό της χρήσης τους ή τυχόν πραγματικά ή/ και νομικά ελαττώματά τους, ούτε τη γνησιότητα των προτάσεων αγοράς που διατυπώνονται από κάθε Αγοραστή, ούτε επίσης την δικαιοπρακτική ικανότητα ή/και νομιμοποίηση των αγοραστών για αγορά. 

Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά, οι Αγοραστές καθιστούν αζήμια και απαλλάσσουν την εταιρεία από κάθε και οιασδήποτε φύσεως ευθύνη, βάρος, ζημία, αξίωση, δαπάνη, έξοδα, συμπεριλαμβανομένων δικαστικών ή/και κόστος προκύπτει ή/και συνδέεται ή/και σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το επιτυχές αποτέλεσμα και την έκβαση της χρήσης του Site.

Επιπρόσθετα, κάθε Αγοραστής υποχρεούται να εξαιρεί, να καθιστά αζήμια και να απαλλάσσει την επιχείρηση από κάθε απαίτηση ή/και αξίωση αποζημίωσης για ζημία η οποία ενδεχομένως προβάλλεται, για οποιονδήποτε λόγο, από τρίτους και η οποία μπορεί να προκύπτει από παραβίαση έστω και ενός από τους όρους ή/και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν, των επιβαλλόμενων εκ του Νόμου υποχρεώσεων ή των δικαιωμάτων τους.

Η επιχείρηση δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση του Site ή των περιεχομένων του ή οποιουδήποτε άλλου συνδεδεμένου site από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την εταιρεία πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν η επιχείρηση είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής, μετά την υποβολή της παραγγελίας, τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης ή λύσης και εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης με αποτέλεσμα την αδυναμία παράδοσης του προϊόντος/υπηρεσίας η επιχείρηση ουδεμία υποχρέωση έχει έναντι αυτού του Αγοραστή.

Ουδεμία εγγύηση παρέχεται για τη συνεχή και αδιάλειπτη πρόσβαση στο Site και στις υπηρεσίες της, δεδομένου ενδεχόμενου παρακώλυσης, έστω και μερικώς, λόγω τυχαίου γεγονότος ή/και ανωτέρας βίας.Συνεπώς ουδεμία ευθύνη υφίσταται για προσωρινή διακοπή της υπηρεσίας ή/και αδυναμία πρόσβασης στο Site καθώς και για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστερήσεις στη λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών που θα προκύψουν από τις αιτίες των παραπάνω.

 Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής, τροποποίησης, υποκατάστασης, αναστολής ή αφαίρεσης χωρίς προειδοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας ή υπηρεσίας που αναρτάται στo site ή που αποτελεί περιστασιακά μέρος της χρήσης του Site. Η πρόσβαση στo site μπορεί, επίσης, να περιορίζεται περιστασιακά για να γίνουν εργασίες επισκευής, συντήρησης ή δημοσίευσης νέων παροχών ή υπηρεσιών. Η επιχείρηση θα καταβάλλει προσπάθειες να αποκαταστήσει την πρόσβαση το συντομότερο δυνατό. Η επιχείρηση δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για λειτουργίες που εξαρτώνται από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή από λογισμικό τρίτου για να εκτελεστούν (περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των ροών δεδομένων RSS). Για την αποφυγή αμφιβολίας, η επιχείρηση μπορεί επίσης να αποσύρει οποιεσδήποτε πληροφορίες από τo site ανά πάσα στιγμή.

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει την πρόσβαση ή/και να επεξεργαστεί ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε υλικό το οποίο, κατά την εύλογη γνώμη της, μπορεί να οδηγήσει σε αθέτηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος Συμφωνητικού.

Η επιχείρηση θα συνεργαστεί πλήρως με οποιεσδήποτε αρχές επιβολής του νόμου ή θα συμμορφωθεί με δικαστική εντολή που θα ζητά ή θα δίνει εντολή στην εταιρεία να κοινοποιήσει την ταυτότητα ή να εντοπίσει τον παραβάτη.

Χωρίς περιορισμό, η εταιρεία θα δικαιούται άμεσα ή ανά πάσα στιγμή (εν όλω ή εν μέρει) να προβεί στα εξής:

Α) αναστολή της Υπηρεσίας ή/και του site,

Β) αναστολή της χρήσης της Υπηρεσίας ή/και του site,

Γ) αναστολή της χρήσης της Υπηρεσίας ή/και του site σε άτομα που θεωρεί ότι συνδέονται με χρήστες (με οποιονδήποτε τρόπο) ή/και παύση του παρόντος Συμφωνητικού άμεσα εάν οι χρήστες:

i) αθετήσουν με οποιονδήποτε τρόπο το παρόν Συμφωνητικό,

ii) η επιχείρηση έχει βάσιμες υποψίες ότι έχουν ή ότι μπορεί να έχουν αθετήσει ή ότι θα αθετήσουν τους παρόντες όρους,

iii) η επιχείρηση έχει βάσιμες υποψίες ότι μπορεί να έχουν διαπράξει ή να διαπράττουν αξιόποινες εναντίον της ή εναντίον οποιουδήποτε φυσικού προσώπου.

Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας.

Δεν εγγυάται τον χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν μπορεί να παρέχει εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, παρά για την έγκαιρη ενημέρωση για τυχόν διαφοροποίηση του χρόνου παράδοσης ή μη διαθεσιμότητας των προϊόντων.

Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων και για την απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Δικαιώματα Αγοραστή

Διευκρινίζεται ότι η σύμβαση μεταξύ της επιχείρησης μας και του εκάστοτε Αγοραστή, στα πλαίσια της συμμετοχής μας ως τρίτου διαμεσολαβητή στην πώληση του προϊόντος από τον Προμηθευτή στον Αγοραστή, αποτελεί σύμβαση εμπορίας αγαθών και υπηρεσιών από απόσταση και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2251/1194 Περί Προστασίας των Καταναλωτών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Ειδικότερα, ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από τη σύμβαση, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα επιστροφής, κοινοποιώντας το γεγονός αυτό στην εταιρία μας εγγράφως με επιστολή, αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η δε επιχείρηση μας υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό που κατέβαλε ο Αγοραστής εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από τη στιγμή που θα λάβει γνώση της υπαναχώρησης του Αγοραστή.

Η ανωτέρω προθεσμία υπαναχώρησης αρχίζει, για τα αγαθά, από την παραλαβή τους, και για τις υπηρεσίες, από την λήψη των σχετικών πληροφοριών, που ενημερώνουν τον Αγοραστή ότι έχει συναφθεί η σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις περί συμβάσεων από απόσταση, όπως ενδεικτικά, πληροφορίες σχετικά με α) την ταυτότητα και τη διεύθυνση της εταιρίας μας, τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή της υπηρεσίας, την τιμή, την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, καθώς και το φόρο προστιθέμενης αξίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής, το δικαίωμα υπαναχώρησης, β) την επωνυμία και τη διεύθυνση του πιο προσιτού για τον Αγοραστή καταστήματος της εταιρίας μας, όπου ο Αγοραστής μπορεί να απευθύνεται για την επισκευή του προϊόντος, γ) τον τρόπο καταβολής του τιμήματος, περιλαμβανομένων των όρων πίστωσης ή πληρωμής με δόσεις, καθώς και τους όρους εξασφάλισης, δ) τους όρους και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και, σε χωριστό έντυπο ή ηλεκτρονικό έγγραφο, υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης, ε) την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τις υφιστάμενες εμπορικές εγγυήσεις κλπ.

Ευθύνη Χρήστη του Site

Οι χρήστες του site αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτό για δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους: οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό,

προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν δικαιούται να μεταδώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με συμβατική απαγόρευση (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τρίτους (ενδεικτικά μέσω email, facebook, twitter κ.λπ.) για τις Πληροφορίες και τις Προσφορές που διατίθενται μέσω του site.

Σε περίπτωση που, μετά την υποβολή της παραγγελίας, αλλά πριν την ολοκλήρωση αυτής, προκύψει οιοδήποτε πρόβλημα που να αφορά τον Αγοραστή, όπως, ενδεικτικά, προβλήματα που σχετίζονται με την πιστωτική του κάρτα, η εταιρεία έχει τα δικαίωμα να αναζητήσει το προϊόν, εφόσον αυτό σώζεται, ή σε αντίθετη περίπτωση το ποσό που αντιστοιχεί στον προϊόν που παρεδόθη/ ή στην υπηρεσία που παρεσχέθη. Σε κάθε περίπτωση ο Αγοραστής έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την εταιρεία.